Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką orientację w


Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi wnikliwe omówienie artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących:

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz prezentuje i w detalach omawia najświeższe orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a zarówno dotychczasowy twórczość doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie przemiany legislacyjne w omawianym zakresie, również te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania także identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie artykułów w odniesieniu do kwestii wskazanych poprzez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym również uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny sygnatura cd weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany podpis elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wprowadziła przepisy dotyczące między innymi możliwości określenia w uchwale wspólników albo w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki oraz możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą na podstawie uchwały jakie obowiązki ma spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych wspólników czyli umowy spółki, w przypadku kiedy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła zmiany dostosowujące do przemian wprowadzonych w ustawie – Kodeks obywatelski w obszarze prokury również uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu albo osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich dodatkowo nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień oryginalnych przepisów prawa UE z aspektu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zastępującą dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dodatkowo ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto przez niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, jednak zarówno dołączana do niej lista wspólników również oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Tagi dla artykułu

co to spółka komandytowa, spółka komandytowa gdzie zarejestrować, spółka komandytowa ile osób