Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych ch


Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych c.h. beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od czasu wejścia w życie kodeksów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, czyli na inne tytuły uczestnictwa w dochodach innymi słowy w podziale majątku spółki. Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli rozstać się papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi Treść i forma rejestru akcjonariuszy się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w których będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych dodatkowo niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., natomiast wcześniej od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, za to do 30 września 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy innymi słowy zapisane w KDPW. Kolejna istotna data na rzecz akcjonariuszy to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, jakich dokumenty akcji nie pozostały zdematerializowane.

Tagi dla artykułu

KSH 2020 ch beck, KSH 2020 co reguluje, KSH 2020 członek zarządu, KSH 2020 dematerializacja akcji, KSH 2020 komentarz bieniak, Treść i forma rejestru akcjonariuszy