Zasady ujęcia księgowego zajęcia


Zasady ujęcia księgowego zajęcia wynagrodzenia za pracę dodatkowo środków przyznanych z ZFŚS. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, nauka ksiegowania na kontach specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, obejmuje FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym zakresie regulują reguły ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych oddziałach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące zysków i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki również wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana katalog księgowa musi jednak uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej normy Przykładem jest m.in potrącanie poprzez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) niewyniosły z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).

Tagi dla artykułu

nauka ksiegowania książka, nauka ksiegowania na kontach, nauka księgowości krok po kroku, nauka samodzielnej księgowości